Política de privacitat facial

TERMINIS I CONDICIONS DEL SERVEI

PRIMER.- GENERAL

Les presents condicions regulen la relació entre vostè (d’ara endavant, l'”Usuari”) i CLUB TENNIS VIC (d’ara endavant, l'”ENTITAT”) i tenen per objecte fixar les condicions d’ús del servei d’accés per reconeixement facial (d’ara endavant, el “Servei”). En concret, el Servei està format per una fase en què haurà de donar el seu consentiment per a la utilització de la seva fotografia per a donar-lo d’alta en el mateix, i una o diverses verificacions futures a la porta o portes d’accés.

L’acceptació de les presents condicions es considera produïda quan l’Usuari senyala l’opció “Accepto” que figura en l’aplicació de registre del Servei en el moment d’iniciar-la, quedant les condicions sempre accessibles per a l’Usuari a través d’aquesta pàgina web. La falta d’aquest consentiment no permetrà accedir al servei.

Per a qualsevol incidència, dubte o consulta relacionada amb el Servei ofert, l’Usuari pot posar-se en contacte amb l’ENTITAT a l’adreça de correu electrònic ctv@clubtennisvic.cat.

SEGON.- SOBRE EL SERVEI

2.1.- Perquè el Servei pugui funcionar és necessari que l’Usuari doni el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat i completi les diferents etapes del procés de registre.

2.2.- Per accedir a les instal·lacions, l’Usuari podrà situar-se davant de la càmera (a la zona de captura) del terminal d’accés, que prendrà la fotografia, la transformarà en un vector biomètric (dades biomètriques) i el compararà amb el que l’Entitat manté a les seves bases de dades; en cas que es verifiqui positivament la persona, se li permetrà accedir directament a les instal·lacions.

TERCER.- FUNCIONAMENT DEL SERVEI

3.1.- De cara a l’ús del Servei, us informem de les següents pautes que s’han d’observar perquè el sistema funcioni adequadament. Per dotar al sistema de major precisió i seguretat, el procés d’identificació i autenticació de l’Usuari es du a terme a través de diferents fases i evidències. Per poder completar l’autenticació i permetre l’accés, és imprescindible que vostè completi el procés. No obstant això, l’informem que certes operacions de les dades es realitzen mentre l’Usuari realitza el procés, sense esperar a la seva finalització. Algunes d’aquestes operacions es realitzaran en el seu dispositiu mentre que altres tindran lloc en servidors externs.

3.2.- Per a l’ús del Servei, resulta necessari:

 1. Realitzar el procés de registre des de l’app o des de les instal·lacions del club.
 2. Acceptar el tractament de la seva fotografia per a la generació del vector biomètric que s’utilitzarà per verificar que qui accedeix és vostè.
 3. Realitzar el procés de verificació davant de la porta d’accés.

3.3.- A banda de les operacions que el Servei pugui realitzar en el propi terminal en què s’està executant el sistema, en alguns moments, el Servei comunica la informació recollida als servidors de l’ENTITAT o dels seus proveïdors, de manera que pugui processar les dades. Els tractaments de dades abans esmentats seran realitzats per l’ENTITAT d’acord amb la política de privadesa indicada en les presents condicions.

QUART.- ACCÉS AL SERVEI EN LA FASE DE REGISTRE

4.1.- El consentiment de l’Usuari es realitzarà a través de l’APP, o en el seu defecte a través de formulari en paper/tablet a les instal·lacions del club.

4.2.- Davant de qualsevol incidència que l’Usuari pugui advertir, haurà de posar-la en coneixement de l’ENTITAT amb la major brevetat possible per a la seva cancel·lació immediata, ja que fins a aquest moment, l’ENTITAT declina qualsevol tipus de responsabilitat pels actes i/o operacions que hagin pogut realitzar-se en el Servei derivats d’una custòdia incorrecta de les credencials d’accés a l’APP.

4.3.- Per al funcionament del Servei és necessari que el dispositiu sota el qual opera el mateix realitzi connexions a través d’Internet als servidors de l’ENTITAT o dels seus proveïdors, circumstància que pot comportar despeses per a l’Usuari. En cap cas l’ENTITAT assumirà cap tipus de cost o responsabilitat pel funcionament o cobraments que els serveis de connexió a Internet i de posicionament que puguin ser necessaris per al funcionament del sistema des del terminal de l’Usuari on s’executi el mateix, que seran en tot cas a càrrec i responsabilitat de l’Usuari.

CINQUÈ.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades, us informem que:

Responsable del tractament de les seves dades: CLUB TENNIS VIC, amb domicili social a Av. Olímpia s/n, 08503 Gurb, és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que faciliteu en relació amb el Servei. Adreça de correu electrònic: ctv@clubtennisvic.cat.

Responsable de protecció de dades: CLUB TENNIS VIC ha designat un Responsable de Protecció de Dades, com a persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals i de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu posar-vos en contacte amb el Responsable de Protecció de dades a l’adreça ctv@clubtennisvic.cat.

Dades que es tractaran:

 • Fotografies o selfies del rostre.
 • Vectors biomètrics extrets de les imatges anteriors.
 • Nom i cognoms.
 • Document d’identitat.

Finalitats del tractament: En primer lloc, l’Usuari acceptarà expressament el tractament de les seves dades personals amb la finalitat de generar un usuari en el sistema d’accés per biometria facial i es carregarà a l’aplicació de registre del Servei una fotografia o es realitzarà la captura d’una o diverses fotografies tipus selfie. Posteriorment, l’Usuari podrà situar-se a la zona de captura de la porta, on es captarà una fotografia del seu rostre, i es realitzarà la verificació d’identitat per a concedir l’accés a les instal·lacions.

L’ENTITAT tractarà aquestes dades amb les següents finalitats:

 • En la fase de registre o acceptació:
  • Captura d’una o diverses imatges facials o recepció d’una fotografia a través de l’app.
  • Ús de la/s fotografia/s per generar un vector biomètric (generació d’una dada biomètrica mitjançant tractament tècnic específic).
  • Captura del document identificatiu.
  • Validació del document identificatiu.
  • Comparació d’aquests vectors biomètrics provinents de les diferents fotografies per realitzar mesuraments de la coincidència d’identitat.
 • En la/s fase/s de verificació:
  • Comparació dels vectors biomètrics obtinguts de les imatges facials capturades per la càmera de la porta d’accés i en el procés d’alta, mitjançant tècniques de biometria facial per realitzar mesuraments de la coincidència d’identitat.

En l’assoliment de les finalitats anteriors, l’ENTITAT garanteix que el tractament de les seves dades personals es realitza exclusivament per a la prestació del Servei, i que les mateixes no són objecte de comercialització ni estaran accessibles per a tercers aliens al Servei, llevat que així ho estableixi una Llei o ho ordeni una autoritat competent.

Base legal del tractament: La base legal que ens permet tractar les seves dades personals és el consentiment prestat abans de començar a fer ús del Servei. Aquest consentiment inclou tant la fase de registre o acceptació com les futures fases de verificació, i es pot retirar en qualsevol moment.

Termini de conservació: Les dades recollides i/o generades a través del Servei es conservaran mentre duri la prestació del servei, i un cop finalitzat aquest durant el període establert legalment. Pel que fa a la imatge emprada en la fase de registre, el seu període de conservació per a aquest tractament serà de 30 dies; la imatge presa en la fase de verificació serà destruïda de forma automàtica i immediata.

Cessions i comunicacions a tercers: No cedirem les seves dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei o que vostè ho hagi autoritzat prèviament.

Per poder prestar-li un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè, a continuació trobarà una relació per categories d’empreses que tracten les seves dades per compte de l’ENTITAT, com a part de la prestació que els hem contractat.

A més, l’informem que, per a la mateixa finalitat que la indicada en el paràgraf anterior, determinades societats que presten serveis a l’ENTITAT podrien accedir a les seves dades personals.

Informació sobre els destinataris de dades personals:

 • Serveis informàtics:
  • Serveis de processament i emmagatzematge en el núvol.
  • Serveis de monitoratge de l’operació.
  • Serveis de còpia de seguretat.
  • Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.
 • Serveis relacionats amb tecnologies biomètriques de reconeixement facial.
 • Serveis relacionats amb la gestió dels drets d’accés.

Lloc de prestació dels serveis relacionats: Espanya i Unió Europea.

Drets en relació amb les seves dades: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, d’acord amb la legislació vigent, dirigint-se al Responsable a través de les formes de contacte facilitades en aquesta clàusula. Per exercir els seus drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

En qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud dels tractaments fets fins a aquest moment, enviant la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic ctv@clubtennisvic.cat. En cas que hi hagi tractaments emparats en una altra base de legitimació vàlida, com és el compliment d’una obligació legal (article 6.1.c)), la retirada del consentiment no implicarà la fi d’aquells.

A més, si considera que l’ENTITAT no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot posar-se en contacte amb el nostre Responsable de Protecció de Dades (ctv@clubtennisvic.cat) o presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

SISÈ.- VIOLACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’ús del Servei queda condicionat al compliment de les presents condicions d’ús. L’ENTITAT es reserva el dret de suspendre o posar fi al Servei (per a tots o alguns usuaris) i el present contracte davant d’alguna o diverses de les següents situacions:

 • La utilització del Servei per a finalitats diferents a la gestió de l’accés a les instal·lacions de l’ENTITAT.
 • La incorporació de dades per part de l’Usuari d’altres tercers sense el consentiment d’aquests. A aquests efectes, és responsabilitat exclusiva de l’Usuari garantir que les dades que està proporcionant a través del sistema són les seves pròpies o, en defecte d’això, que la persona interessada coneix i consent, d’acord amb la política de privacitat exposada, el tractament de les seves dades personals.
 • Intent de suplantació de la identitat d’un altre usuari o persona aliena al Servei.
 • Modificació del sistema.
 • Intent de descompilació de tot o part del sistema o realització d’alguna mena d’enginyeria inversa sobre el mateix.

La violació de les condicions d’ús establertes en les presents condicions per part de l’Usuari pot donar lloc a suspendre el compte de l’Usuari o a donar-li de baixa del mateix, sense que en ambdós casos es generi cap tipus d’indemnització a favor de l’Usuari, i es reserva l’ENTITAT la facultat de reclamar quants danys i perjudicis hagi ocasionat la violació de les condicions.

SETÈ.- CANVIS, SUSPENSIÓ O FINALITZACIÓ DEL SERVEI

L’ENTITAT es reserva el dret de modificar les condicions d’ús que regeixen el Servei, en què cas seran degudament notificades a l’Usuari. L’ENTITAT podrà condicionar l’accés al Servei a l’acceptació dels nous termes i condicions.

L’ús del Servei queda en tot cas condicionat al compliment dels termes i condicions establerts en el present document, i l’accés al Servei pot ser suspès o revocat per l’ENTITAT en cas que l’Usuari incompleixi les presents condicions, tot això sense que sigui necessari cap tipus d’avís previ per part de l’ENTITAT a l’Usuari i sense que aquesta circumstància generi cap tipus d’indemnització a favor de l’Usuari.

VUITÈ.- IDIOMA

Les presents condicions es presenten en català, sense perjudici que en el futur puguin presentar-se traduïdes a altres idiomes. En cas de conflicte, prevaldrà el redactat en català.

NOVÈ.- LLEI APLICABLE I FÒRUM

La Llei aplicable al present contracte i al Servei serà l’espanyola i sempre que sigui possible i no contravingui cap tipus de legislació al respecte, qualsevol controvèrsia que es derivi del present contracte es resoldrà definitivament mitjançant arbitratge administrat per la Corte Española de Arbitraje, d’acord amb el seu Reglament i Estatut, a qui s’encomana l’administració de l’arbitratge i el nomenament de l’àrbitre o dels àrbitres. En cas contrari, l’anterior estipulació es considerarà no disposada i s’estarà al que disposi la Llei que en el seu cas sigui aplicable.