PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA

(Durada de 4 o 5 mesos aprox. Data d’inici: 24/08/2020)

PANELL INFORMATIU

24/08/20: Inici Fase 1 de l’obra amb el treball de buidatge dels armariets dels vestidors. Posteriorment, es va procedir al seu desmuntatge i demolició total.

21/09/20: Inici de la Fase 2 amb el sanejament i reparacions als revestiments de parets i sòl.

DOCUMENTACIÓ RELLEVANT

EMPRESA CONSTRUCTORA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

– FASE 1 –

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Retirada de la totalitat del mobiliari i equipament actual.

Enderroc de divisòries i extradossats.

Arrencada de paviments i revestiments fins deixar l’estructura neta.

Enderroc del sanejament.

– FASE 2 –

ESTRUCTURES I SOLERES

Reparacions de fissures.

Formació del nou volum exterior.

Recrescuda i reforç de la solera del paviment.

– FASE 3 –

COMPARTIMENTACIONS

Divisòries ceràmiques.

Extradossats i aïllants.

– FASE 4 –

ACABATS

Paviments.

Revestiments.

– FASE 5 –

EQUIPAMENTS

Sanitaris.

Mobiliari.

– FASE 6 –

SISTEMA D’INSTAL·LACIONS

Electricitat i enllumenat.

Aigua.

Sanejament.

Climatització i ventilació.

Veu i dades.

Protecció contra incendis.

Megafonia.